close

調皮鬼真的如鬼般的出現了~

17.gif

 

因有朱花說原圖的檔案太大, 以至於無法放置於她的blog, 很傷心

     所以我將原gif 圖改小了點,希望能有幫助。 也謝謝制作原圖的shishi

17-1.gif  

 

這調皮鬼又無聲無息的飄了過來,噗

16.gif

 

16-1.gif  

 

吃這也癢,吃那個也癢~><"

15.gif

 

15-1.gif  

 

好看的嘴型,不要隨便誘惑大媽啦~

14.gif

 

14.gif  

 

別再亂抖腳了(瞪),跟歐吉桑一樣

13.gif  

 

13-1.gif  

 

原大圖制作FROM ★朱智勳台灣繁體中文論壇 by shishi

arrow
arrow

    太后 AMY 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()