SOURCE FROM 新浪新聞圖

我都稱這組照片為妖孽圖~^^

[圖片]주지훈~BON 2008 SS (服裝目錄)~無LOGO版 (16)

 [圖片]주지훈~BON 2008 SS (服裝目錄)~無LOGO版 (15)

 [圖片]주지훈~BON 2008 SS (服裝目錄)~無LOGO版 (14)

 [圖片]주지훈~BON 2008 SS (服裝目錄)~無LOGO版 (13)

 [圖片]주지훈~BON 2008 SS (服裝目錄)~無LOGO版 (12)

 [圖片]주지훈~BON 2008 SS (服裝目錄)~無LOGO版 (11)

 [圖片]주지훈~BON 2008 SS (服裝目錄)~無LOGO版 (10)

 [圖片]주지훈~BON 2008 SS (服裝目錄)~無LOGO版 (9)

 [圖片]주지훈~BON 2008 SS (服裝目錄)~無LOGO版 (8)

 [圖片]주지훈~BON 2008 SS (服裝目錄)~無LOGO版 (7)

 [圖片]주지훈~BON 2008 SS (服裝目錄)~無LOGO版 (6)

 [圖片]주지훈~BON 2008 SS (服裝目錄)~無LOGO版 (5)

 [圖片]주지훈~BON 2008 SS (服裝目錄)~無LOGO版 (4)

 [圖片]주지훈~BON 2008 SS (服裝目錄)~無LOGO版 (3)

 [圖片]주지훈~BON 2008 SS (服裝目錄)~無LOGO版 (2)

 [圖片]주지훈~BON 2008 SS (服裝目錄)~無LOGO版 (1)  

arrow
arrow
    文章標籤
    JUJIHUN JUJJIHOON 朱智勳
    全站熱搜

    太后 AMY 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()