source from khan0630

 

촬영장이 젤 신나~#간신

南楊州综合摄影棚

10431924_938622879499283_1976475098_n  

 

source from http://blog.naver.com/ibroad6000/220164285121

141021 영화 '간신' 촬영현장 브로드 연기학부 수강생 내금위 역

KakaoTalk_20141010_214902323(1)KakaoTalk_20141010_214902356[2]  

KakaoTalk_20141010_214903163  

    太后 AMY 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()