close

SOURCE FROM 假面官網

 

가면 속 자신을 숨긴 사람들, 그들의 이야기

在假面中隱藏自已的人,他們的故事

Img0404_20150513172251_4Img0404_20150513172251_5Img0404_20150513172251_6Img0404_20150513172251_1Img0404_20150513172251_2Img0404_20150513172251_3Img0404_20150513172251_7Img0404_20150513172251_8Img0404_20150513172348_1Img0404_20150513172348_2  

arrow
arrow

    太后 AMY 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()